อัยการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา เสร็จแล้ว

ทั่วไป

สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อัยการโต้ ไม่เคยได้รับร่างสัญญาจัดซื้อโมเดอร์นา

องค์การเภสัชกรรมแถลงส่งร่างสัญญาโมเดอร์นาให้อัยการสูงสุดแล้วเมื่อบ่ายนี้

5 กรกฎาคม 2564 – สำนักงานอัยการสูงสุดแถลงเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากเพิ่งได้รับร่างเอกสารจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ว่าไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ให้กับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15 นาฬิกาเศษ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ส่งร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสํานักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงข้อเท็จจริงแล้ว นั้น

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มอบหมายให้คณะทํางานสํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดําเนินการโดยเร่งด่วนจนการพิจารณา ตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

ในวันเปิดทําการในวันนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรม ไปดําเนินการต่อไป

สํานักงานอัยการสูงสุด ได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากําลังเผชิญอยู่และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สํานักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอันดับแรก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สํานักงานอัยการสูงสุด
5 กรกฎาคม 2564

ร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)