อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 ม.33 ปรับเป็น 5% ตามปกติ

ทั่วไป

116,364 VIEWS

อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 ม.33 ปรับเป็น 5% ตามปกติแล้ว หลังสิ้นสุดการปรับอัตราประกันสังคม เหลือ 3% สำหรับนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 ทำให้ลูกจ้างปี 2566 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2566 ได้สูงสุด 9,000 บาท ตามเดิม ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏข่าวการเสนอนโยบายลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2566 จากกระทรวงแรงงานแต่อย่างใด

ปรับอัตราประกันสังคมตามกม.ปัจจุบันแล้ว

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ อัพเดตประกันสังคมให้อัตโนมัติ

ติดต่อ 062-486-9787

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ล่าสุด ปี 2566 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ปี 2566 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2566 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2566 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2566  5% ฿750 5% ฿750
มิ.ย. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ก.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ส.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
พ.ย. 2566 5% ฿750 5% ฿750
ธ.ค. 2566 5% ฿750 5% ฿750
รวม   ฿9,000   ฿9,000

หมายเหตุ: อัตราประกันสังคม 2566 นี้อยู่ที่อัตรา 5% แต่สูงสุดไม่เกินเดือนละ 750 บาท การส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ตลอดทั้งปี 2566 ทำให้ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2566 ได้สูงสุด 9,000 บาท

แอป iTAX ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2566 ตามกฎหมายปัจจุบันแล้ว

หลังสิ้นสุดช่วงเวลาการปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมที่ผ่านมา ทำให้การนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ตลอดทั้งปี 2565 ของลูกจ้างจะกลับมาเป็นปกติ และลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2566 ได้สูงสุด 9,000 บาท ซึ่งแอป iTAX ได้ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2566 ให้เรียบร้อยแล้ว » ดาวน์โหลดฟรี

ครม.เห็นชอบมาตรการ ของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวงแรงงาน “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” แต่ไม่ได้ชงเรื่องลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เห็นชอบและรับทราบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2566 “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่

  1. ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม ม.33 ดอกเบี้ยต่ำจำนวน 15,000 ราย ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท ตั้งแต่ ม.ค. 66 เป็นต้นไป
  2. ให้เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด 7,500 คน ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิ่ว โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป
  3. ให้งานทำ “ต้องการทำงาน ต้องได้งานทำ” โดยมีตำแหน่งงานว่าง ที่หลากหลายไว้ให้บริการ รวม 613,754 อัตรา แบ่งเป็นต่างประเทศ 50,000 อัตราและในประเทศ 563,784 อัตรา
  4. ฟรี ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการสำหรับผู้ประกันตน 300,000 คน ใน 7 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ. สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ให้ได้รับการตรวจสุขภาพ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนต่อหัว เฉลี่ยรายละ 910 บาท (กลุ่มเสี่ยง) และ 340 บาท (กลุ่มไม่เสี่ยง) ตั้งแต่ ม.ค. 66 เป็นต้นไป
  5. ฟรี อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 10,000 คน โดยมีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน เช่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค.66
  6. ลดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คงเหลือ 1-3 บาท นาน 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมทดสอบ 5,000 คน ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการของขวัญปีใหม่ 2566 “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” ทั้ง 6 กิจกรรมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนั้น ไม่ปรากฏการเสนอนโยบายลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2566 จากกระทรวงแรงงานแต่อย่างใด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)