ออกใบกำกับภาษี ทั้งที่กิจการไม่ได้จด VAT มีโทษหนัก

ภาษี

7,603 VIEWS

ออกใบกำกับภาษี ทั้งที่กิจการไม่ได้จด VAT มีโทษหนัก เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิจะออกตามกฎหมาย ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมาหลายประการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ใบกำกับภาษี คืออะไร?

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เป็นหลักฐานแสดงจำนวน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณได้จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งเมื่อเกิดการซื้อสินค้าหรือให้บริการ

องค์ประกอบของใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป

โดยปกติ ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้((มาตรา 86/4 ประมวลรัษฎากร))

 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ใครมีสิทธิออกใบกำกับภาษี?

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น ซึ่งการออกใบกำกับภาษีเมื่อขายสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะมีหน้าที่ต้องทำรายงานสรุปภาษีขายรายเดือนด้วยว่าในแต่ละเดือนออกไปแล้วกี่ใบ รวมเป็นเงินเท่าไหร่ และต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นรายเดือนด้วย ไม่ว่าจะขายได้กี่บาทหรือขายไม่ได้เลยก็ตาม

ถ้าไม่ได้จด VAT ออกใบกำกับภาษี ได้ไหม?

กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้

ถ้าออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออก มีโทษอะไรบ้าง?

การออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะต้องรับโทษดังนี้

 1. รับผิดตามค่าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่ตนได้ออก
 2. เบี้ยปรับ
 3. เงินเพิ่ม
 4. โทษปรับทางอาญา

ได้รับใบกำกับภาษีแบบนี้สามารถนำไปใช้งานได้ไหม?

ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิที่จะออกจะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม จึงไม่สามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

พบเห็นออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ ทำอะไรได้บ้าง?

กรมสรรพากรเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร้องเรียนผ่าน “ระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี” บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ในกรณีที่พบความไม่ถูกต้องในการเสียภาษี พฤติการณ์ที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆ หรือแจ้งข้อมูลผู้เสียภาษีรายใหม่ที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษี เช่น กิจการที่ไม่นำรายได้มายื่นเสียภาษี หรือนำมายื่นเสียภาษีไม่ครบถ้วน รวมถึงการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิด้วย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)