องค์การเภสัชกรรม ชี้แจง วัคซีนโมเดอร์นา รอเซ็นสัญญา ส.ค. 2564

ทั่วไป

1,684 VIEWS

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจง วัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส จะทยอยมาในไตรมาสที่ 4/2564 ถึง มกราคม 2565 โดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งกระบวนการในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และให้โรงพยาบาลแจ้งยอดความต้องการ เพื่อจะได้จัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่จะนำเข้ามา คาดว่าจะได้เซ็นสัญญาซื้อจริงในเดือนสิงหาคม 2564

จอง วัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,900 ต่อโดส เริ่มนำเข้า ต.ค. 64

ศบค. ปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนเองได้

ประชาชนฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ 888 บาท นำเข้า มิ.ย. นี้

23 มิถุนายน 2564 – องค์การเภสัชกรรมได้เผยแพร่หนังสือชี้แจงเรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านทางเว็บไซต์ gpo.or.th โดยมีเนื้อหาดังนี้

องค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง
เรื่อง การจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

“นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้

ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิก ฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม”

เปิด Timeline ส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นา ตุลาคม 2564

ก่อนหน้านี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เปิดเผยว่ากำหนดส่งวัคซีนโมเดอร์นา คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยจะสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) รวม 10 ล้านโดส โดยจะแบ่งทยอยเข้ามาจำนวน 3 ล็อต ดังนี้

  • ล็อตแรก: 4 ล้านโดส – ตุลาคม 2564
  • ล็อตที่สอง: 1 ล้านโดส – ช่วงต้นปี 2565
  • ล็อตสุดท้าย: 5 ล้านโดส – จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้กำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นาในอัตราเดียวกัน 1,900 ต่อโดส ทุกโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นราคาที่รวมต้นทุนค่าวัคซีน ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน และประกันวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำเป็นต้องใช้อย่างน้อย 2 โดส รวมเป็นเงิน 3,800 บาท โดยค่ายาและค่าบริการเวชกรรมเป็นกิจกรรมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัท Moderna และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)