ลงทะเบียนรับ QR Code เดินทางข้ามพื้นที่ covid-19.in.th ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

ทั่วไป

1,051,465 VIEWS

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เปิดระบบ ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับการเข้า-ออกจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ที่เว็บไซต์ covid-19.in.th

ลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัด รับ QR Code ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

เว็บไซต์ ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัด เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทางกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่านที่ต้องตรวจเอกสาร และช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่สีแดงเข้ม โดยให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อรับ QR Code สำหรับนำไปแสดงที่ด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ขั้นตอนการลงทะเบียน covid-19.in.th ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

 1. ไปที่เว็บไซต์ ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ >> covid-19.in.th
 2. เลือก “กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง”
 3. กรอก ชื่อ นามสกุล
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องใส่ขีด)
 5. กรอกเบอร์ติดต่อ (ไม่ต้องใส่ขีด)
 6. กรอกข้อมูลสถานที่ต้นทาง (จังหวัด, อำเภอ/เขต, ตำบล/แขวง)
 7. กรอกข้อมูลสถานที่ปลายทาง (จังหวัด, อำเภอ/เขต, ตำบล/แขวง)
 8. กรอกเวลาออกเดินทาง
 9. กรอกเวลาที่คาดว่าจะกลับ
 10. กรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
 11. กด “ยืนยัน”

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด ที่ต้องลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ชลบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ตาก
 6. นครปฐม
 7. นครนายก
 8. นครราชสีมา
 9. นราธิวาส
 10. นนทบุรี
 11. ปทมุธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. ปราจีนบุรี
 14. ปัตตานี
 15. พระนครศรีอยุธยา
 16. เพชรบุรี
 17. เพชรบูรณ์
 18. ยะลา
 19. ระยอง
 20. ราชบุรี
 21. ลพบุรี
 22. สงขลา
 23. สิงห์บุรี
 24. สมุทรปราการ
 25. สมุทรสงคราม
 26. สมุทรสาคร
 27. สระบุรี
 28. สุพรรณบุรี
 29. อ่างทอง

อัพเดตล่าสุด: 1 สิงหาคม 2564 ตาม คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท่ี 11/2564

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่มีการตั้งด่านตรวจโดยเจ้าหน้าที่

ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

 1. QR code หยุดเชื้อเพื่อชาติ จากการลงทะเบียนเว็บไซต์ covid-19.in.th หรือ เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต
 2. สแกน QR code ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

หมายเหตุ: กรณีเดินทางออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 น. – 4.00 น. ต้องแสดงเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน ช่วง 3 ทุ่ม-ตี 4 ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

บุคคลที่มีสิทธิเดินทางการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ในพื้นที่สีแดงเข้มได้

 • การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฎิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
 • การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
 • การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงดังกล่าว
 • การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
 • การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ทั้งนี้ การเดินทางในช่วงเวลา 21.00 – 4.00 น. จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้มีหน้าที่ออก เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน
 • หน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น

กรณีจำเป็นอื่นๆ ให้ขอรับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

สำหรับบุคคลที่มีกรณีจำเป็นอื่น (ไม่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น) ให้ข้อรับเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถานจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต

Download เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน
 • เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน และ แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. >> ดาวน์โหลด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนเว็บไซต์ ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’

 • ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และเบอร์ติดต่อของผู้เดินทาง ข้อมูลการเดินทางอันได้แก่ สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง เวลาไป เวลากลับ และวัตถุประสงค์การเดินทาง
 • ข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในกรณีเจ้าหน้าที่หน้าด่านขอตรวจสอบ เฉพาะในส่วนของขัอมูลการเดินทางจะถูกรวบรวมเป็นสถิติเพื่อนำไปวิเคราะห์นโยบายต่อไป
 • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในระบบลงทะเบียนการเดินทางนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เป็นเวลา 60 วันสำหรับตรวจสอบ หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากระบบ
 • เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.)

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)