ลงทะเบียน ส่งเสริมการจ้างงาน SME นายจ้างรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท 3 เดือน หมดเขต 20 พ.ย.

ทั่วไป

7,121 VIEWS

ลงทะเบียน ส่งเสริมการจ้างงาน SME ผ่านเว็บไซต์ ‘ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th’ รัฐบาลให้เงินอุดหนุนช่วยนายจ้างรักษาการจ้างงานลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สำหรับนายจ้างในระบบประกันสังคมที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการจ้างงาน SME 

 1. รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม ม.33 และมีสถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
 2. จ่ายเงินอุดหนุนในอัตราคนละ 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565
 3. จ่ายเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างจริงของทุกเดือน โดยตรวจสอบจากฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม ม.33 มีสถานะ Active ทุกวันที่ 16 ของเดือน
 4. ระหว่างเข้าร่วมโครงการเดือนที่ 2 และ 3 (ธันวาคม 2564 และมกราคม 2565) นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 หากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานไว้ได้ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ
  • ในกรณีที่นายจ้างมีจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 2 เดือน (ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565)
  • นายจ้างจะต้องแจ้งชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต้องใช้บัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นชื่อของนิติบุคคลนั้น/นายจ้างบุคคลธรรมดาใช้ชื่อบัญชีของนายจ้าง)
  • รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง กรณีการรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่นายจ้างแจ้งทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ส่วนธนาคารอื่น ๆ นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนหลังจากวันดังกล่าว โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน
  • นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564 ก่อน แล้วจึงสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ (การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้างจะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง)
  • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ ‘ส่งเสริมการจ้างงาน SME’

 • เป็นนายจ้างสถานประกอบการเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม ม.33
 • มีลูกจ้างรวมทุกสาขารวมกันไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบขนาดกิจการที่มีสถานะเป็น SMEs
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564 หรือลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งเสริมการจ้างงาน SME ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
 2. เลือกเมนู ‘ลงทะเบียนรับสิทธิ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64’
 3. ที่หน้าลงทะเบียนรับสิทธิ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) ของนายจ้าง และเลขที่บัญชีนายจ้างประกันสังคม (10 หลัก)
 4. กด ‘ตรวจสอบข้อมูลกับ สปส.’ 
 5. หากมีสิทธิ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบว่า “กิจการของท่านมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ”
 6. กด ‘ยอมรับเงื่อนไข’
 7. ที่หน้ากรอกรายละเอียด นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
 8. กรอกชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ
 9. กรอกเบอร์โทรศัพท์
 10. กรอกอีเมล
 11. เลือกธนาคารทีจะรับเงินช่วยเหลือ
 12. กรอกชื่อบัญชีสำหรับรับเงิน
 13. กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร (ไม่ต้องใส่ – และไม่ต้องเว้นวรรค)
 14. แนบไฟล์รูปดังต่อไปนี้ (ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 2 MB หากไฟล์ไหนไม่มี กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนแทน)
  • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) กรณีต่างชาติกรุณาแนบ สำเนา work permit และ passport
  • สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
  • สำเนารับรองนิติบุคคล (เฉพาะหน้าแรก)
 15. กด ‘ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล’
 16. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และกด ‘ยืนยันข้อมูล’
 17. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความ “ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล” โปรดรอการติดต่อจากกรมการจัดหางานต่อไป

เอกสารที่นายจ้างจำเป็นต้องใช้สำหรับลงทะเบียน กรณีเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ ต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 
 • กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน 

ช่องทางสอบถามปัญหาการลงทะเบียน ‘ส่งเสริมการจ้างงาน SME’

 • เพจ Facebook กรมการจัดหางาน
 • กลุ่มไลน์/เพจสำนักงานจัดหางานแต่ละจังหวัด
 • โทรสายด่วน 1506 กด 2
 • โทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)