สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 3.99% ปลอดชำระ 6 เดือนแรก

ทั่วไป

5,779 VIEWS

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ‘สินเชื่ออิ่มใจ’ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่เป็นร้านตั้งถาวร วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ครม. อนุมัติซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส พ่วง ซิโนแวค 10.9 ล้านโดส

มาตรการลดภาระหนี้สิน ไกล่เกลี่ยหนี้ หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2 พันล้าน ช่วยเหลือร้านอาหาร-เครื่องดื่มถาวร

6 กรกฎาคม 2564 – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่กลับมามีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข นำไปสู่การออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่องนั้น 

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบโครงการ “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

‘ออมสิน’ ปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละ 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 3.99%

มาตรการ “สินเชื่ออิ่มใจ” นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.99 ต่อปี (Effective Rate) โดยกำหนดระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี และให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยผู้ที่สนใจสามารถรับคำขอสินเชื่อถึง 31 ธันวาคม 2564

ส่วนผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อธนาคารออมสินอยู่แล้ว และวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท และมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน สามารถขอเข้าโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เงินงวดเป็นศูนย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ที่สาขาธนาคารออมสิน หรือศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs > ลงทะเบียนพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินปัจจุบัน

หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้ใช้สิทธิกู้ 10,000 บาท ตามมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 

ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบหาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35 % ต่อเดือน ระยะเวลากู้ยืม 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 > ลงทะเบียน “สินเชื่อโควิดออมสิน” รอบใหม่ วงเงินกู้ 10,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเองด้วย เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเพียงพอ โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินมาตรการอยู่เป็นระยะ รวมถึงพิจารณาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการ และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด เพื่อปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)