ครม.อนุมัติ สินเชื่อออมสิน ปล่อยกู้เจ้าของกิจการ รายละ 3 แสน

ทั่วไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ สินเชื่อออมสิน 1,500 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้เจ้าของกิจการร้านโชห่วย ร้านเสริมสวย ค้าปลีก แฟรนไชส์ ค้าส่ง ช่าง ขายของออนไลน์ รายละ 3 แสนบาท ผ่อน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

23 พฤศจิกายน 2564 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ วงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือสินเชื่อนอกระบบ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

3 กลุ่มเป้าหมาย สินเชื่อออมสิน 3 แสนบาท

มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆ ตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน

ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

วงเงิน สินเชื่อออมสิน

วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 300,000 บาท

ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อออมสิน

23 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565

ระยะเวลาการกู้

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้ลูกค้าธนาคารออมสินด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะคลี่คลาย แต่ยังมีประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งรายได้ลดลง ขาดเงินทุนสำหรับการมาเริ่มประกอบอาชีพใหม่ หรือต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อไปได้

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งธนาคารออมสินยังจะจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินละยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ประมาณ 60,000 รายด้วย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)