คปภ. สั่งห้าม ‘สินมั่นคง’ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

ทั่วไป

16 กรกฎาคม 2564 – สืบเนื่องจากจากกรณี บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงแรงขึ้นในขณะนี้นั้น

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำสั่งนายทะเบียน

ที่ 38/2564

เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก และประเทศไทย โดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคต เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียน จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย”

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้

“กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง หรือเอกสารแนบท้าย ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า แม้เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยโควิดจะเปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้ แต่ คปภ. ไม่เห็นด้วย และไม่ควรทำอย่างยิ่งในขณะนี้ ทั้งนี้ คปภ. มีนโยบายให้บริษัทประกันภัยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรับประกันโควิดมาโดยตลอด โดย ดร.สุทธิพลกล่าวว่า “คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการบอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้ เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางสินมั่นคงไม่เคยแจ้งให้ คปภ.รับทราบมาก่อนว่าจะมีการบอกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคง เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม แต่หากสินมั่นคงฯ ยังไม่ยอมทำตาม คปภ.ก็พร้อมยกระดับ ใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน”

“การทำประกันภัยโควิดออกมา มีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนนำระบบประกันภัยมาช่วยรับมือความเสี่ยง และที่ผ่านมา คปภ.ก็ได้ย้ำมาตลอดให้บริษัทประกันทุกแห่งประเมินความสามารถในการรับทำประกันภัยของตัวเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะรับ ดังนั้นเมื่อหากรับประกันมาแล้ว ก็ต้องดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้ตามเงื่อนไข ไม่ควรบอกเลิกแบบนี้ ดังนั้นขอให้ประชาชนยังเพิ่งกังวลหรือตื่นกลัว เพราะตอนนี้การบอกเลิกก็ยังไม่มีผลทันทีจะมีผลหลัง 30 วันนับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

ช่องทางร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด

ช่องทางร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการยกเลิกกรมธรรม์ของ คปภ.

  • เว็บไซต์ http://oiceservice.oic.or.th
  • สายด่วนประกันภัย 1186
  • ติดต่อ สำนักงาน คปภ. โดยตรง

เงินที่จ่ายจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิดได้รับยกเว้นภาษี

กรณีติดเชื้อไรวัสโควิด-19 และได้รับเงินผลประโยชน์ที่บริษัทประกันภัยจ่ายให้ตามสัญญาประกันภัยโควิด เงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยโควิดจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องทำเงินที่ได้รับไปเสียภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)