สิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง (ม.33) เบิกค่าทำฟัน อะไรได้บ้าง?

ทั่วไป

3,966 VIEWS

สิทธิประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) สามารถ เบิกค่าทำฟัน (เบิกทันตกรรม) ได้ในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัด ฟันคุด และใส่ฟันเทียม

เบิกค่าทำฟัน (เบิกทันตกรรม) ที่ลูกจ้างในระบบประกันสังคมสามารถเบิกได้ตาม สิทธิประกันสังคม

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัด ฟันคุด เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกินปีละ 900 บาท

  • ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัด ฟันคุด – ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำเป็นในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี

ในกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล ที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล ส่วนเกินจากสิทธิท่ีได้รับ

ใส่ฟันเทียม เบิกได้ตามจริง ตามชนิดของฟันเทียม

ลูกจ้างสามารถเบิกค่าทำฟันตามสิทธิประกันสังคมกรณีใส่ฟันเทียมได้ โดยแยกชนิดของฟันเทียมดังนี้

1. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน

ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมดังนี้

  1. 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ไม่เกิน 1,300 บาท
  2. มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ไม่เกิน 1,500 บาท

2. ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ท้ังปาก

ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ท้ังปาก เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  2. ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)