สำนักงบประมาณแจ้งด่วนที่สุด เกณฑ์งบฯ 64 ใช้ไม่ทัน 1 ต.ค. ให้ใช้เกณฑ์งบฯ 63 ไปพลางก่อน

งบประมาณ

1,026 VIEWS

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ส่งหนังสือด่วนที่สุดเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โดยมีเนื้อหาในหนังสือเวียนดังนี้

“ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรณีดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีก่อนหน้านั้นพลางไปก่อน ประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดแล้ว และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงบประมาณ www.bb.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป”

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)