สรรพากรไทยเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (TIWB) ได้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ อุดช่องโหว่การตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-Commerce ข้ามชาติ

ทั่วไป

สรรพากรเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) โดยขอผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรไทย เพื่อปิดช่องโหว่สำหรับการตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-Commerce ข้ามชาติและธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี และจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Governing Board ของ TIWB คนแรกของทวีปเอเชีย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ทุกประเทศประสบปัญหาเดียวกันคือเก็บภาษีธุรกิจประเภทสตรีมมิง หรือ e-Commerce ไม่ได้เนื่องจากบริษัทที่ทำ e-Commerce ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งหลายประเทศกำลังศึกษาว่าจะรับมืออย่างไร สรรพากรประเทศไทยจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ Tax Inspectors Without Borders (TIWB) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ 2 องค์กร คือ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme: UNDP) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานหน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสรรพากรไทยผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่าการเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ หรือ TIWB นอกจากจะช่วยยกระดับความสามารถในการตรวจสอบภาษีให้กับเจ้าหน้าที่สรรพากรไทยในการติดตาม ตรวจสอบภาษีจากธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทยอีกด้วย”

โดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563 TIWB ได้แต่งตั้งให้ดร.เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ Governing Board ของ TIWB จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศหลายครั้ง ที่ผ่านมา นับเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีวาระการทำหน้าที่ 3 ปี และจะเริ่มประชุมในเดือนตุลาคม 2563

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)