สมัคร ทหารออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ถึง 28 ม.ค. 67

ทั่วไป

6,669 VIEWS

กองทัพบกเปิดรับสมัคร ทหารออนไลน์ กองทัพบกรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครถึง 28 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

ช่องทางสมัคร ทหารออนไลน์ 2567

 1. เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th
 2. แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

หรือผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรือ สํานักงานสัสดีกรุงเทพ/จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อําเภอ ที่อยู่ใกล้และสะดวก ในวันและเวลาราชการ โดยหน่วยอํานวยความสะดวกการสมัครผ่าน ระบบออนไลน์ และดําเนินการตามขั้นตอนของระบบได้เช่นกัน

ขั้นตอนการสมัคร ทหารออนไลน์ 2567 ด้วยตนเอง

 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต https://rcm.rta.mi.th หรือ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และดําเนินการตามขั้นตอนของระบบ (กรณีที่สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยที่ทําการคัดเลือกฯ สามารถเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเข้าทําการคัดเลือกฯ ได้ภายในวันเดียวกัน)
 2. เลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัคร จํานวน 577 หน่วย โดยเลือกตามความต้องการ เป็นทหารกองประจําการมากที่สุดได้จํานวน 1 หน่วย
 3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่งใบสมัคร และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบการรับสมัคร เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร
 4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือ เอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในการประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร ทบ. จะขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ การรับสมัครเข้าคัดเลือกโดยทันที และผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก ทบ. ได้
 5. เมื่อดําเนินการสมัครเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งตอบรับการสมัครให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งใบตอบรับการสมัคร (ผนวก ก) ดังกล่าวจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครไปรายงานตัว เพื่อทําการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยให้ผู้สมัครทําการพิมพ์จากระบบหรือจัดเก็บไฟล์ภาพไว้เป็นหลักฐาน แล้วนําไปยื่น ต่อเจ้าหน้าที่ในวันคัดเลือกฯ ก็ได้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยไม่จํากัดภูมิลําเนา

รายละเอียดการคัดเลือก

 1. การคัดเลือกฯ : ดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จใน 1 วัน (การตรวจหลักฐาน การวัดขนาดร่างกาย และการตรวจโรค) โดยสามารถทําการคัดเลือกได้ทุกสถานที่ที่ มทบ. และ จังหวัดกําหนด จํานวน 89 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็น
  • จังหวัดที่เป็นที่ตั้ง มทบ. จํานวน 35 จังหวัด : มทบ. กําหนดสถานที่คัดเลือกฯ
  • จังหวัดที่ไม่เป็นที่ตั้ง มทบ. จํานวน 42 จังหวัด : สํานักงานสัสดีจังหวัดกําหนดสถานที่ คัดเลือกฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์กลางการเดินทางระหว่างอําเภอ โดยให้พิจารณาใช้หน่วยทหาร (สป., บก.ทท., ทบ., ทร.และ ทอ.) เป็นลําดับแรกโดย มทบ. เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบในภาพรวม
  • คณะกรรมการคัดเลือกฯ เคลื่อนที่ ทภ. ละ 1 – 3 คณะ หรือจัดเพิ่มเติมตามความ เหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้สมัครในการเข้ารับการคัดเลือกฯ ในจังหวัดที่มีขนาดใหญ่/เดินทาง ยากลําบาก
 2. การคัดเลือกฯ ให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกฯ ให้ผู้สมัครมีโอกาสเข้ารับราชการทหารกองประจําการสูงสุด โดยผู้สมัครต้องมีสภาพทางร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับราชการ และไม่เป็นอันตรายต่อตนเองในการเข้ารับการฝึกและปฏิบัติราชการ
 3. คําตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละขั้นตอนให้ถือเป็นที่สุด

กำหนดการคัดเลือก

วันที่ทําการการคัดเลือก จํานวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย

 • ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
 • ครั้งที่3 : วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 • ครั้งที่ 4 : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
 • ครั้งที่ 5 : วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 67

การส่งเข้ารับราชการทหารกองประจําการ

ทางราชการจะส่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ผลัดที่ 1/2567 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และตัวสํารอง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ มทบ. ที่ผู้สมัครเลือกเข้ากองประจําการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2547 – 2549)
 2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจําการ จะสามารถสมัครได้เฉพาะหน่วยของ ทบ., ทร. และ ทอ. เท่านั้น ส่วนหน่วยของ บก.ทท. ไม่สามารถสมัครได้
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายที่เห็นชัดว่าไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ หรือมีอวัยวะพิการทุพพลภาพหรือผิดส่วนแต่อย่างใด หรือมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 4. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม.ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก ขณะแขนแนบกับลำตัว และมีขนาดสูง ตั้งแต่ 146 ซม.ขึ้นไป (หมายเหตุ ผู้ที่มีความสูง 146 – 159 ซม. ไม่สามารถสมัครเข้าเป็น นนส.ทบ. หรือข้าราชการในส่วนของ ทบ. ได้ เว้นแต่ในปีที่ทำการสมัครผู้สมัครมีความสูงถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 5. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือจําเลยในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างการควบคุมประพฤติ
 6. ไม่เป็นผู้เสพหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกกรณี
 7. ไม่จํากัดคุณวุฒิการศึกษา

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้

 1. ผู้ที่อยู่ในกําหนดเรียกไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจําปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ในปี 2567)
 2. ผู้ที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545 ในปี พ.ศ. 2567 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือผู้ที่มีผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี เช่น ผู้ที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผัน
 3. ผู้ที่มีสถานะเป็นทหารกองหนุนทุกประเภท (ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผู้ที่ปลดจากการรับราชการทหารกองประจำการ)
 4. ผู้ที่เคยเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
 5. ผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการนําตัวขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลดเป็นทหารกองหนุน

หลักฐานที่จะต้องนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้ากองประจําการ

 1. ใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2547 – 2549)
 2. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) สําหรับผู้ที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545)
 3. หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้มีอํานาจปกครอง (ผนวก ง) ในกรณี ที่ผู้ที่ถูกเข้ากองประจําการยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สําหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2547 – 2549))
 4. บัตรประจําตัวประชาชน
 5. ใบรับรองผลการคัดเลือกฯ /ใบนัด ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ากองประจําการ
 6. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิพิเศษ สําหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะยื่นคุณวุฒิต่อหน่วยทหารในวันรายงานตัวเข้ากองประจําการ พร้อมคําร้องขอสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจําการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 • โทร. 0-2223-3259 วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (08.30 น. -16:30 น.)
 • อีเมล [email protected]
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)