สภาฯ ลงมติรับร่าง “สมรสเท่าเทียม” 210 ต่อ 180

ทั่วไป

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับร่าง “สมรสเท่าเทียม” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 210 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และ ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

8 มิถุนายน 2565 – สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม (ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….) ซึ่งเสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และคณะ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับไปพิจารณา ก่อนส่งคืนให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ลงมติรับหลักการ

สภาฯโหวตรับหลักการ 210 เสียง ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ได้ไปต่อ

สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม โดยมีผู้มาลงคะแนนทั้งหมด 406 เสียง โดยได้รับการลงคะแนนเสียงดังต่อไป

  • เห็นด้วย 210 เสียง
  • ไม่เห็นด้วย 180 เสียง
  • งดออกเสียง 12 เสียง
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.​​สมรสเท่าเทียม แก้ไขข้อจำกัดให้สมรสเพศเดียวกันได้

หลักการของ ร่าง พ.ร.บ.​​สมรสเท่าเทียม คือ แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติด้านครอบครัว เช่น

  • เปลี่ยนจากคำว่า ‘ชายและหญิง’ เป็น ‘ผู้หมั้นและผู้รับหมั้น’ กับ ‘บุคคลสองฝ่าย’
  • เปลี่ยน ‘สามีภริยา’ เป็น ‘คู่สมรส’

ซึ่งการแก้ไขข้อความดังนี้จะทำให้การสมรสเพศเดียวสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หลักนี้เรื่องสมรสเท่าเทียมแตกต่างกับกับหลักการของ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เนื่องจาก พ.ร.บ.คู่ชีวิตไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ยอมรับการสมรสเพศเดียวกันได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)