สธ. ชง เลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ ชี้ไม่ช่วยคัดกรองโควิด

ทั่วไป

สธ. ชง ศบค. เลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามสนามบินและสถานที่ต่างๆ คัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ชี้ไม่สามารถช่วยคัดกรองได้มีประสิทธิภาพมากนัก ให้ผลบวกและลบปลอม ไม่พบหลักฐานช่วยป้องกันการแพร่โรคได้ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดมีความรุนแรงลดลงมาก เป็นระยะเข้าสู่การสิ้นสุดการระบาดใหญ่ ตอนนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก จึงให้ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ อาจไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) ตามสถานที่ต่างๆ แล้ว

13 มิถุนายน 2565 – นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการคัดกรองโรคโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา คือ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าประเทศและตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากช่วงที่โรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้เป็นอาการนำ และเป็นการสร้างความตระหนัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันทั้งสถานการณ์และเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงลดลงมาก อีกทั้งประชาชนได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์และประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan)

นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถปิดบังอาการไข้ได้ด้วยการรับประทานยาลดไข้ ใส่เสื้อผ้าหนาปกคลุมร่างกาย การล้างหน้า และการใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น คณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงดำเนินการทบทวนมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19

เสนอ เลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ชี้ยังไม่พบหลักฐานสนับสนุนว่าป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้

นายแพทย์รุ่งเรืองเปิดเผยว่า จากการศึกษาพบว่า เครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำ โดยมีค่าความไวต่ำตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบินหรือสถานที่ต่างๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ชี้ต่างประเทศ เลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ กันไปแล้ว

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการว่าอาจไม่จำเป็นต้องให้สนามบิน ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ และสถานประกอบการต่างๆ คัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับต่างประเทศซึ่งมีคำแนะนำคล้ายกัน เช่น

  • อังกฤษ – ออกคำแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง
  • สิงคโปร์ – ยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิในที่สาธารณะ ตั้งแต่สิงหาคม 2564
  • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา – ปัจจุบันไม่มีคำแนะนำเรื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนร่างกายในสนามบินนั้น ไม่มีหลักฐานด้านประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่นกัน และยังต้องพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิผลในการคัดกรองโรคติดเชื้อที่ดีกว่านี้ และการคัดกรองอุณหภูมิที่สนามบิน อาจทำให้ประชาชนมั่นใจความปลอดภัยมากเกินไปจนละเลยมาตรการอื่น ๆ (False security) และเกิดความไม่สะดวก

ดังนี้ จึงมีการเสนอ ศบค. เพื่อพิจารณา ยกเลิกเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบสแกนร่างกายต่อไป แต่ยังคงเน้นย้ำมาตรการวัคซีนเข็มกระตุ้น การสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก และให้รักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไว้ เช่น การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ลดความแออัด รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)