ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย “ประยุทธ์” ไม่สิ้นสุดวาระนายกฯ 8 ปี

ทั่วไป

ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัย การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงยังไม่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัย ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลง

30 กันยายน 2565 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158

ต่อมาเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยตอนหนึ่งว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศใช้ เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ย่อมมีความหมายว่าทุกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีผลบัญญัติไว้เป็นการทั่วไป เว้นแต่ในบทเฉพาะกาลจะมีการบัญญัติให้เรื่องใดยังไม่มีผลใช้บังคับ

ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มนับ 8 ปี นับจากวันที่รัฐธรรมนูญ ปี 60 ใช้บังคับ คือ 6 เมษายน 2560

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงต้องเริ่มนับทันทีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้การดำรงตำแหน่งนายกฯ จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 158 วรรคสี่ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่าการกำหนดเวลาดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ 158 วรรคสี่ มีความหมายเฉพาะการดำรงตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายน 2560 และผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกฯ ในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 264 การดำรงตำแหน่งของผู้ถูกร้องจึงเป็นการดำรงตำแหน่งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ จึงอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 158 วรรคสี่ ทั้งนี้ การให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นการเข้ารับตำแหน่ง

ดังนั้น การดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565   จากการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากจึงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลง

บันทึกการอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

รายชื่อ 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้

  1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม – ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  2. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
  3. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  4. นายจิรนิติ หะวานนท์
  5. นายวิรุฬห์ แสงเทียน
  6. นายนภดล เทพพิทักษ์
  7. นายปัญญา อุดชาชน
  8. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม และ
  9. นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)