ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดสูตร เลือกตั้ง หาร 100 ไม่ขัดรธน.

ทั่วไป

ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดแล้ว เสียงข้างมากมีคำวินิจฉัย กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้สูตร หาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้

30 พฤศจิกายน 2565 – ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หลังก่อนหน้านี้รัฐสภาพิจารณาสูตรหาร 500 ไม่ทัน จนเป็นเหตุให้ต้องกลับไปสูตรหาร 100 ที่เสนอโดยรัฐมนตรีแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาประเด็นสูตรเลือกตั้ง หาร 100 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?

ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 20/2565) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม 105 คน เข้าชื่อเสนอความเห็น ต่อประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 2 ประเด็นดังนี้

  1. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และ
  2. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 หรือไม่ เนื่องจากรัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายไม่ทันภายในกรอบเวลา 180 วัน

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง หาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัย 2 ประเด็นดังกล่าวดังนี้

1. ประเด็นสูตร เลือกตั้ง หาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ (มติ 9-0)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94

2. ประเด็นการตรากฎหมาย ตราขึ้นถูกต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ (มติ 7-2)

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)