วิธีกาบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 ไม่ให้เป็นบัตรเสีย

ทั่วไป

4,870 VIEWS

วิธีกาบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 ไม่ให้เป็นบัตรเสีย ตัวอย่างเครื่องหมายบัตรเลือกตั้ง ทั้งบัตรดีและบัตรเสีย โดย เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ต้องกากบาท (X) ให้เป็นเครื่องหมายมีเส้นตัดกันในช่องลงคะแนน

ตัวอย่าง วิธีกาบัตรเลือกตั้ง ให้เป็นบัตรดีและบัตรเสีย

เมื่อเข้าคูหาลงคะแนน ต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดให้โดยต้องเป็นเส้นตัดกันในช่อง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้แยกเป็นบัตร 2 ใบ คือ

บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ดังนี้

 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีชมพู ให้กากบาท (X) หน้าช่องหมายเลขผู้สมัครได้หนึ่งคน
 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีน้ำตาล ให้กากบาท (X) หน้าช่องหมายเลขผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน

หากไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใด สามารถกากบาท (X) ในช่อง ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’ ได้ ซึ่งไม่ทำให้เป็นบัตรเสีย

บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย

ข้อห้าม เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

21 พฤษภาคม 2565 – เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ ข้อห้าม เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยมี 11 ข้อ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องในวันเลือกตั้ง 22 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามตามกฎหมายที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน
 2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้
 3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
 4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
 5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (21 พฤษภาคม 2565) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (22 พฤษภาคม 2565)
 6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
 7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (21 พฤษภาคม 2565) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (22 พฤษภาคม 2565)
 8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
 9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง
 11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)