วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-นายกพัทยา 22 พ.ค. 2565

ทั่วไป

ด่วน! กกต. เคาะวันหย่อนบัตรแล้ว วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. (กรุงเทพมหานคร) และ นายกเมืองพัทยา-สมาชิกสภาเมืองพัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

สรุป Timeline วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – นายกเมืองพัทยา

  • วันสมัครรับเลือกตั้ง: วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันพุธที่ 3 เมษายน 2565
  • วันลงคะแนนเลือกตั้ง: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

กกต เคาะแล้ว วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-พัทยา 22 พฤษภาคม 2565

14 มีนาคม 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดระบุดังนี้

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั้น

วันนี้ กกต. ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยาตามที่สำนักงาน กกต. เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

กกต. จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

2.วันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 3 เมษายน 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ

กกต. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ตามมติ ครม.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอเรื่องให้พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้งนี้ วันเลือกตั้งและวันรับสมัคร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา นั้น จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ก่อนส่งกลับมายัง ครม. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งจะมีกรอบเวลาจัดการเลือกตั้งกำหนดไว้ได้ไม่เกิน 60 วัน

22 พฤษภาคม 2565 ครบ 8 ปี รัฐประหาร คสช

มีการตั้งข้อสังเกตว่าวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จะเป็นวันครบรอบ 8 ปี การรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)