วันหยุดพฤศจิกายน 2565 เช็กวันหยุดยาว พฤศจิกายน

ทั่วไป

34,243 VIEWS

วันหยุดพฤศจิกายน 2565 เช็กวันหยุดยาว เดือนพฤศจิกายน จะมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (พุธ-อาทิตย์)

วันหยุดพฤศจิกายน 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565 มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวม 8 วัน และวันหยุดราชการอีก 3 วัน เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทำให้เดือนพฤศจิกายน 2565 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 13 วัน โดยวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่

  • วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ช่วงการประชุมเอเปค (APEC) ครั้งที่ 29 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565)

ดังนั้น เดือนพฤศจิกายน จะมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (พุธ-อาทิตย์) เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ วันหยุด 2565

  • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจำนวน 4 วัน ได้แก่ 15 ก.ค. 29 ก.ค. 14 ต.ค. และ 30 ธ.ค. 2565 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย
  • นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 3 วัน ได้แก่ 16-18 พ.ย. 2565 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29
  • ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

วันหยุดที่เหลือของปี 2565

ธันวาคม 2565

  • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
  • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
  • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
  • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ข้อสังเกต: เดือนธันวาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1-2 มกราคม (ศุกร์-จันทร์)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)