วันหยุดกรกฎาคม 2565 เช็กวันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม

ทั่วไป

14,443 VIEWS

วันหยุดกรกฎาคม 2565 เช็กวันหยุดยาว เดือนกรกฎาคม มีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 (พุธ-อาทิตย์) และวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

วันหยุดกรกฎาคม 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวม 10 วัน และวันหยุดราชการอีก 5 วัน ทำให้เดือนกรกฏาคม 2565 มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 15 วัน โดยวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันเสาร์-อาทิตย์ ได้แก่

 1. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
 2. วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565 วันเข้าพรรษา
 3. วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 4. วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 5. วันศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)

ดังนั้น เดือนกรกฎาคม จึงมีวันหยุดยาว 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก่

 • วันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 (พุธ-อาทิตย์) และ
 • วันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

วันหยุดกรกฎาคม 2565 ส่งผลต่อวันยื่นภาษีประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดตรงกับวันธรรมดา ส่งผลให้กำหนดการยื่นภาษีประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

 • กำหนดยื่นแบบ
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
  • ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54)
  • นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • กำหนดยื่นแบบ (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

 • กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต (กำหนดยื่นแบบ ภายใน 23 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันหยุดราชการ เลื่อนเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2565)
  • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
  • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40)

ข้อสังเกตเกี่ยวกับ วันหยุด 2565

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจำนวน 4 วัน ได้แก่ 15 ก.ค. 29 ก.ค. 14 ต.ค. และ 30 ธ.ค. 2565 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วย
 • ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือมีราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อน หากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

วันหยุดที่เหลือของปี 2565

สิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 แบบกระดาษวันสุดท้าย

ตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช

ข้อสังเกต: เดือนตุลาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 (พฤหัสบดี-อาทิตย์)

หมายเหตุ: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤศจิกายน 2565

 • ไม่มีการประกาศวันหยุด

ธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ* (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ข้อสังเกต: เดือนธันวาคม จะมีวันหยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องถึงวันที่ 1-2 มกราคม (ศุกร์-จันทร์)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)