ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 3% เริ่ม ต.ค.-ธ.ค. 2565

ทั่วไป

127,676 VIEWS

ที่ประชุม ครม. มีมติ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 เหลือ 3% ให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน จ่ายสมทบสูงสุดเหลือ 450 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

20 กันยายน 2565 – นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 นี้ โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงิน 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตรา 5% ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ปรับอัตราประกันสังคมตามกม.ใหม่แล้ว

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์รูปแบบใหม่

ติดต่อ 062-486-9787

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 นาน 3 เดือนด้วย

นอกจากนี้ ยัง ครม. ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท เป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เพื่อบรรเทาภาระให้นายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค.- ธ.ค. 65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท เป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่ม และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 จากเดิม 5% เหลือ 3% จ่ายสูงสุดเดือนละ 450 บาท

UPDATE การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมรอบนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – สิงหาคม 2565 ได้ประกาศมีผลใช้บังคบเป็นกฎหมายแล้ว ตาม กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2565 ซึ่งการปรับอัตราประกันสังคม เป็นครั้งที่สองของปี 2565 เพื่อช่วยนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หลังจากที่เคยประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมมาครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 โดยครั้งนั้นเป็นการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 1% ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ล่าสุด

ปี 2565 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2565 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2565  1% ฿150 1% ฿150
มิ.ย. 2565 1% ฿150 1% ฿150
ก.ค. 2565 1% ฿150 1% ฿150
ส.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2565 NEW! 3% ฿450 3% ฿450
พ.ย. 2565 NEW! 3% ฿450 3% ฿450
ธ.ค. 2565 NEW! 3% ฿450 3% ฿450
รวม   ฿6,300   ฿6,300

หมายเหตุ: หากยังคงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ได้สูงสุด 6,300 บาท ซึ่งแอป iTAX ได้ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2565 ให้เรียบร้อยแล้ว

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

แอป iTAX ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2565 ตามกฎหมายใหม่แล้ว

การปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมรอบนี้จะส่งผลต่อการส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ตลอดทั้งปี 2565 ทำให้ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ได้สูงสุดเพียง 6,300 บาท ซึ่งแอป iTAX ได้ปรับเพดานสิทธิลดหย่อนประกันสังคม 2565 ให้เรียบร้อยแล้ว >> ดาวน์โหลดฟรี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)