ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 นาน 3 เดือน

ทั่วไป

37,094 VIEWS

เริ่มแล้ว ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ติดต่อกัน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

5 พฤษภาคม 2565 – เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์มาตรการ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ติดต่อกัน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 1%

สำนักงานประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ทั้ง นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) จากเดิมฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 1% ของค่าจ้าง

ตัวอย่าง

  • เงินเดือน 10,000 บาท ปกติจ่ายเงินสมทบ 500 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 100 บาท/เดือน
  • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ปกติจ่าย 750 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 150 บาทเดือน

หมายเหตุ การคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ 5% ต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2565

ปี 2565 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.พ. 2565 5% ฿750 5% ฿750
มี.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
เม.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
มิ.ย. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
ก.ค. 2565 NEW! 1% ฿150 1% ฿150
ส.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ก.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ต.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
พ.ย. 2565 5% ฿750 5% ฿750
ธ.ค. 2565 5% ฿750 5% ฿750
รวม   ฿7,200   ฿7,200

หมายเหตุ: หากยังคงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2565 ได้สูงสุด 7,200 บาท

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 1.9%

สำนักงานประกันสังคมลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิม 9% เหลือ 1.9% ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่จากปกติเคยจ่าย 432 บาท จะลดเหลือ 91 บาท

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม 6 กรณี ได้แก่

  • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คลอดบุตร
  • ทุพพลภาพ
  • ตาย
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)