ครม. เตรียมออกโปรลดภาษีที่ดิน 90% ช่วยโควิด

ข่าวภาษี

3,600 VIEWS

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เห็นชอบให้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บเฉพาะในปี 2563 นี้ให้ลดลง 90% สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วปีหน้าจึงจะกลับมาเก็บภาษีในอัตราปกติอีกครั้ง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี พ.ศ. 2563

กฎหมายฉบับดังกล่าวจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงใน 90% ของค่าภาษีที่คำนวณได้ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจึงไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม

  1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
  2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นที่อยู่อาศัย
  3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และ
  4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

ลดภาษีที่ดินร้อยละ 90

ข้อสังเกต กฎหมายดังกล่าวจะลดภาษีให้สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทแม้จะใช้ชื่อว่าร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทก็ตาม

กระทรวงการคลังยกตัวอย่างเคสที่ได้รับสิทธิลดภาษีที่ดิน 90%

การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% จะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจลดค่าภาษีที่ต้องจ่าย โดยกระทรวงการคลังได้ให้ตัวอย่างมา ดังนี้

1) กรณีที่ดินประกอบการเกษตร

ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีช่วง 3 ปีแรก (2563 – 2565) อยู่แล้ว จึงไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม

แต่สำหรับเจ้าของเป็นนิติบุคคล หากที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม 0.01% คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 50 บาท

2) กรณีที่อยู่อาศัย

สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาทอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท จึงไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติม

สำหรับบ้านหลังอื่น เช่น คอนโดหลังที่สอง หรือบ้านที่เจ้าของไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน หากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท

3) กรณีอื่นๆ

กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น 0.3% คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

ยอมรับกระทบรายได้ของ อปท. ทั่วประเทศ แต่ต้องช่วยประชาชนก่อน

กระทรวงการคลังยอมรับว่าการลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศที่จะนำไปดำเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (จำนวน 39,420 ล้านบาท) แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง และชำระภาษี มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการ ไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายได้ดังเช่นปกติ

ยืนยันการใช้บังคับภาษีที่ดินในประเทศไทยมีความพร้อมแล้ว

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) จำนวน 18 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจุเบกษา และมีผลใช้บังคับครบแล้ว ทั้งนี้ โดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างลักษณะใดเป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และลักษณะใดใช้ประโยชน์ ในการประกอบเกษตรกรรม เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)