ครม.เห็นชอบหักประกันสังคมชั่วคราวเหลือเดือนละ 300 คาดเริ่ม ก.ย. นี้

ทั่วไป

47,277 VIEWS

ครม. เห็นชอบ ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม จาก 5% เหลือ 2% ทำให้จากเดิมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะปรับเป็น 300 บาท โดยจะลดให้เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มกันยายนนี้ ถึง พฤศจิกายน 2563

วันที่ 1 ก.ย. 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อลดอัตราเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมอีกครั้งหลังจากที่เคยลดอัตราเงินสมทบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) จะจ่ายเงินสมทบเพียงฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละ 5%) ทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะลดลงเป็นหักเดือนละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 96 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 เช่นกัน

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)