ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ช่วยเหลือประชาชน เริ่ม พ.ค. – มิ.ย. 2564

ทั่วไป

3,835 VIEWS

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงพลังงานดำเนินการ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ลงทะเบียน สินเชื่อโควิด วงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน 

เลื่อนเปิดเทอม เป็น 14 มิ.ย. 2564 ป้องกันความเสี่ยง โควิด-19

กระทรวงพลังงาน เปิดเผยบนเว็บไซต์กระทรวงพลังงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าไฟฟ้า วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลดค่าไฟฟ้า 2 รอบบิล เริ่ม พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ใช้ค่าไฟเดือนเมษาเป็นฐาน

ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าในรอบบิลเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยจะใช้ค่าไฟฟ้าของเดือนเมษายน 2564 เป็นฐานเพื่อในการคิดคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า

เกณฑ์การ ลดค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเมษายน 2564

ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าของเมษายน 2564
  • สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564
  • สําหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50
  • สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกณฑ์การลดค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบลดค่าไฟ เตรียมมอบ กกพ. ดำเนินการต่อ

กระทรวงพลังงานรายงานว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2564 โดยขณะนี้ ได้ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และมอบหมายให้ กกพ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)