ลดค่าเทอม 50% สูงสุด 45,000 บาท ช่วยนักศึกษา ม.รัฐ-ม.เอกชน

ทั่วไป

39,428 VIEWS

21 กรกฎาคม 2564 – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น พิจารณาให้ส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คลอบคลุมทั้งสถานศึกษารัฐและเอกชน รวม 155 แห่ง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 1,750,109 คน จึงสรุปเป็นมาตรการช่วยเหลือโดยการปรับลดค่าเล่าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษา ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ – ลดค่าเทอม ให้นักศึกษาสูงสุด 50%

ผู้มีสิทธิได้รับส่วนลดค่าเทอม

 • เป็นนักศึกษาชาวไทย ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ

หมายเหตุ: กรณีนักศึกษาเรียนมากกว่า 1 หลักสูตร จะลดค่าเทอมให้เพียงหลักสูตรเดียว

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นขั้น ดังนี้

 • ค่าเทอมส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดให้ 50%
 • ค่าเทอมตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลดให้ 30%
 • ค่าเทอมตั้งแต่ 100,001 บาท ลดให้ 10%

ตัวอย่างการคำนวณค่าเทอมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 1. อัตราค่าเทอมปกติ เทอมละ 20,000 บาท เหลือ 10,000 บาท >> ได้รับลด 10,000 บาท (ลดให้ 50%) 
 2. อัตราค่าเทอมปกติเทอมละ 60,000 บาท เหลือ 32,000 บาท >> ได้รับลด 25,000 + 3,000 = 28,000 บาท (ลดให้ 50% เฉพาะค่าเทอม 50,000 บาทแรก  ส่วนค่าเทอมตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลดให้ 30%)
 3. อัตราค่าเทอมปกติ เทอมละ 150,000 บาท เหลือ 105,000 บาท >> ได้รับลด 25,000 + 15,000 + 5,000 = 45,000 บาท (ลดให้ 50% เฉพาะค่าเทอม 50,000 บาทแรก  ส่วนค่าเทอมตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 100,000 บาท ลดให้ 30% และค่าเทอมตั้งแต่ 100,001 บาท ลดให้ 10% )

รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ 60% และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ 40% ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือ ได้แก่

 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ 35 แห่ง มีจำนวนนักศึกษา 922,794 คน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มีจำนวนนักศึกษา 396,858 คน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มีจำนวนนักศึกษา 133,782 คน
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง มีนักศึกษา 11,678 คน

2. มหาวิทยาลัยเอกชน – รัฐบาลให้เงินสนับสนุน ลดค่าเทอม คนละ 5,000 บาท

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ทางด้านสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้คนละ 5,000 บาท รวมถึงลดค่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่นๆ เช่น

 • สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะมีมาตรการขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา
 • จัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ศึกษาออนไลน์
 • ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา
 • จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19

ช่องทางลงทะเบียนสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน

สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วไป

 • ลงทะเบียนแบบการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่งประกาศ

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร

 • ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://covidfund.cupt.net/register

รัฐมนตรี อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อหัวคนละ 5,000 บาท เท่ากันหมดทุกมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ส่วนที่เหลือให้มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่งไปพิจารณากันเอง รัฐบาลไม่สามารถสั่งได้ว่าจะให้ปรับลดค่าเล่าเรียนได้เท่าไหร่ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง

อนึ่ง ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง มีจำนวนนักศึกษา 285,500 คน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)