เงื่อนไข และสิ่งที่ต้องเตรียมก่อน ลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’

ทั่วไป

82,130 VIEWS

มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากกระทรวงการคลัง ที่ต้องการเยียวยาและช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก “คำสั่งปิดกิจการ” ของภาครัฐ มีรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรการชดเชยรายได้ สำหรับบุคคลที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

สำหรับลูกจ้างและกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐจำนวน 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาจากรัฐ

บุคคลที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท ประกอบไปด้วย

 • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงานนอกระบบ ที่ไม่มีประกันสังคม อาทิ แรงงาน ลูกจ้างรายวันในกิจการที่ต้องปิดเนื่องจากภาวะโรคระบาด เช่น ร้านนวด สถานบันเทิง ร้านค้า เป็นต้น 
 • อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 เช่น คนขับแท๊กซี่, วินมอเตอร์ไซค์ , ผู้ประกอบการรายย่อยในห้างสรรพสินค้าที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของรัฐ ฯลฯ
 • ผู้ประกันตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน หรือ พนักงานประจำที่ยังส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน เนื่องจากยังไม่สามารถใช้สิทธิรับเงินชดเชยจากกรณีว่างงานได้ 
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้แก่ กลุ่มคนที่ลาออกจากงานประจำ แต่ยังส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แก่ แรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตัวเอง

โดยวันที่ 2 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มอาชีพ 4 กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ประกอบไปด้วย

 • ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คนขับรถแท๊กซี่
 • วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • มัคคุเทศน์

เนื่องจากเป็น 4 กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และมีฐานข้อมูลในระบบอยู่แล้ว จึงทำให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนและประเมินผลกระทบได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ 

หมายเหตุ :

1. กระทรวงการคลังกำหนดจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ทั้งสิ้น 3 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขจากการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น (การเพิ่มจำนวนหรือขยายระยะเวลา เป็นไปตามมติของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไป) 

2. สำหรับแม่บ้านที่อยู่บ้านเลี้ยงลูก แต่หัวหน้าครอบครัวได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในกรณีนี้ จะมีเพียงหัวหน้าครอบครัวจะสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียยาจากรัฐได้เท่านั้น แม่บ้านจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ใช่แรงงานตามกฎหมายกำหนด

3. สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 6 เดือน และได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 ได้ แต่ให้ไปลงทะเบียนกรณีว่างงานเพราะผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาแทน (เพิ่มเติมที่ วิธีลงทะเบียนรับเงิน กรณีว่างงาน COVID-19 สำหรับลูกจ้างประกันสังคม)

4. มาตรการนี้ไม่รวมข้าราชการ , ข้าราชการบำนาญ และเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว) 

5. กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ต่อไปนี้ จะไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้

 • พนักงานที่ต้องทำงานที่บ้าน (Work From Home) แต่ยังได้รับเงินเดือนครบ
 • พนักงานที่ยังทำงานและยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม
 • กลุ่มบุคคลที่ตกงาน หรือ ว่างงานมานาน (ก่อนหน้าการระบาดของไวรัสโควิด-19)
 • กลุ่มบุคคลที่ทำงานในร้านค้า หรือ กิจการที่ปิดก่อนการระบาดของโควิด-19

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

วัน – เวลา และช่องทางการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลิก “ลงทะเบียนชดเชยรายได้” (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป) และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและพบว่า คุณมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ :

 • คุณสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก เพราะสิทธิ์มีไม่จำกัด 
 • ตรวจเช็กความเสถียรของอินเทอร์เน็ตให้ดี เพราะขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจึงจำเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรมากพอ เพื่อป้องกันปัญหากวนใจระหว่างกรอกข้อมูล และกดส่งข้อมูล

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน

ก่อนจะถึงกำหนดลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยจากภาครัฐ เราแนะนำให้คุณเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อม เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรับสิทธิได้อย่างที่หวัง สิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมจึงประกอบไปด้วย

 • บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตรประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
  • ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องมีคำนำหน้า)
  • นามสกุลภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด (หากไม่ทราบวันเกิดหรือเดือนเกิด ให้เลือกไม่ทราบ)
  • เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ของตัวเองหรือของคนใกล้ชิด
  • Email และ LINE ID (ถ้ามี)
 • ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี) หากเป็นอาชีพอิสระให้เลือกไม่มีนายจ้างและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระของคุณ
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ ได้แก่
  • รายได้ต่อเดือน
  • อาชีพ/ตำแหน่ง
  • ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ/ทำงานตำแหน่งนี้ (ระบุเป็นจำนวนเดือนและปี)
 • ข้อมูลความเดือดร้อน หรือผลกระทบ จาก COVID-19 ซึ่งมี 4 ตัวเลือก ได้แก่
  • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
  • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
  • รายได้ลดลง
  • อื่นๆ
 • เลขที่บัญชีที่ต้องการใช้รับเงิน (ธนาคารใดก็ได้) หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน 
เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เลือกยอมรับความถูกต้องแล้วพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Captcha) ตามที่ปรากฏในกล่องข้อความ การลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์ และรอรับการแจ้งผลยืนยันทาง SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้ต่อไป
หมายเหตุ : 
 • ข้อมูลนายจ้างไม่มีผลต่อการพิจารณา ในกรณีที่คุณประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีนายจ้าง (เช่น วินมอเตอร์ไซค์, คนขับแท๊กซี่ แผงลอย ผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะคุณยังสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ และหากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด คุณจะได้รับเงินเยียวยาตามที่กำหนด

ช่องทางการรับเงินเยียวยา

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและพบว่า คุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณจะได้รับโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

 • รับโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ (ธนาคารใดก็ได้)

หมายเหตุ :

 • เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดการระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลจึงมีช่องทางการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีเพียง 2 ช่องทางข้างต้นเท่านั้น นั่นหมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อทำการรับเงินแต่อย่างใด (อ้างอิง : ไม่ต้องมาสาขา! ออมสินแจงรับเงิน5พันบาทให้รอลงทะเบียนผ่านเวปฯ)
 • ในกรณีที่คุณมีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ สามารถใช้บัญชีธนาคารที่คุณมีเพื่อรับเงินเยียวยาได้เลย

รอนานแค่ไหน กว่าจะได้เงิน

ระยะเวลารอคอยเงินเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเงินที่คุณลงทะเบียนไว้ คือ

 • รับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน จะได้รับเงินหลังอนุมัติภายใน 5 วันทำการ
 • รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร จะได้รับเงินหลังอนุมัติภายใน 7 วันทำการ (ที่ได้รับโอนเงินช้ากว่าพร้อมเพย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบว่า บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของผู้ลงทะเบียนจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์)

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับโอนเงิน ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติ

กรณีไม่ผ่านการคัดกรองรอบแรก ยื่นทบทวนสิทธิได้แล้ว! เราไม่ทิ้งกัน อุทธรณ์ผ่านเว็บ 

คุณลวรณ แสงสนิท ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 

ตัวเลข 3 ล้านคน เป็นตัวเลขที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น หากมีผู้ลงทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขมากกว่า 3 ล้านคน เช่น มีผู้มาลงทะเบียน 4 ล้านคน กระทรวงการคลังพร้อมพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจ่ายให้อีก 1 ล้านคนที่เพิ่มเติมมา ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่า ทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา หากเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด  

และการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะไม่ยากเหมือนการลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นใหม่ที่ต้องใช้การยืนยันตัวตน ดังนั้น การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะง่ายกว่า เพราะเป็นการกรอกข้อมูลฝ่ายเดียว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลต่างๆ มายืนยันและคัดกรองเอง สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนต้องทำจะมีเพียง เข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลบนระบบเท่านั้น สามารถสอบถามวิธีการลงทะเบียนและ สถานะการโอนเงิน ได้ที่ โทร. 02-111-1144

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และเป็นข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ทีมงาน iTAX จะรีบอัปเดตให้ผู้เสียภาษีทราบทันที 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)