ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี

ทั่วไป

116,809 VIEWS

ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี “บัตรคนจน” รับสิทธิใช้น้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี นาน 1 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) โดยจะเริ่มรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรคนจนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถ ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือเข้าไปติดต่อหน่วยงานของการไฟฟ้าโดยตรงก็ได้

ช่องทาง ลงทะเบียนค่าน้ำประปา สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง (กปน.) >> https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
 • เว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) >> https://payment.pwa.co.th/welfare-register

ช่องทาง ‘ลงทะเบียนค่าไฟ’ รับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี 12 เดือน

ช่วงเวลารับสิทธิประโยชน์ใช้ไฟฟ้าฟรี

 • ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)

เงื่อนไข ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2565 บัตรคนจน

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถ ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บนเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง >> http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 3. กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่จะแสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน สามารถเว้นว่างได้
 7. กดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’

ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2565 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค >> https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
 2. กด ‘ยอมรับเงื่อนไข’
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 6. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 7. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 8. เลือกบิลประจำเดือน
 9. กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 10. กด ‘ยืนยันข้อมูล’
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)