ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565 รอบใหม่ (ถึง 19 ต.ค. 2565)

ทั่วไป

1,246,630 VIEWS

ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565 รอบใหม่ ถึง 19 ต.ค. 2565 กระทรวงการคลังเปิด โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับคนเก่าและคนใหม่ ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้ทั้งคนโสดและสมรส เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

ช่วงเวลาสำหรับ ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 2565 รอบใหม่

 • เริ่มตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565 รอบใหม่

 1. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ กระทรวงการคลัง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th
 2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง หรือ ธนาคารที่สะดวก ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 2. แสดงบัตรประชาชน
 3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
 4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กรณีต้องการลงทะเบียนเป็นแบบฟอร์มกระดาษก็สามารถโหลดเอกสารด้านล่างนี้นำไปใช้ได้เช่นกัน

 • แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 > คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบอำนาจ – หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ > คลิกที่นี่

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 แบบกระดาษ

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรคนจน 2565

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
  • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 3. ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
 5. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
   1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
    • กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา และ/หรือ ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
    • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
   2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือ
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
  • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
   1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
    • กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว 
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
     • ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
    • กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
   2. ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ
    • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
 6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (ประกาศทุกวันศุกร์)

รอบที่ 1

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

รอบที่ 2

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

กรณีผ่านคุณสมบัติ

 • ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ

 • ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้พิจารณาใหม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มตั้งแต่ 9 – 31 มกราคม 2566

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดภาระค่าครองชีพ เช่น

 1. ค่าซื้อสินค้า 200-300 บาท
 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีเป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
 4. เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
 5. เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
 6. เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
 7. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ จะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมโครงการ
 8. เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้)

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

 • คนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามีภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่ ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ ดังนั้น หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา
 • ในการลงทะเบียนหากมีการบันทึกข้อมูล ในระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)