รายชื่อพรรคการเมือง 2564 ที่ผู้เสียภาษีบริจาคภาษีได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

4,200 VIEWS

การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง (เดิมเรียกว่า การบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง) เป็นสิทธิที่ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีภาระภาษีสามารถเลือกได้ว่าอยากให้เงินภาษีของตัวเองที่เสียไปนั้นไปเป็นเงินสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ ตาม รายชื่อพรรคการเมือง ของปีภาษีนั้นๆ ในวงเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง สูงสุดไม่เกิน 500 บาท แต่หลายคนตัดสินใจไม่อุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง เพราะเข้าใจผิดว่าจะทำให้ตัวเองได้เงินคืนภาษีน้อยลงหรือเสียภาษีแพงขึ้น ทั้งที่ความจริงแล้ว การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

ระวังสับสนกับ เงินบริจาคพรรคการเมือง ที่ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งเป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักเกณฑ์การการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

การแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีที่ชำระให้แก่พรรคการเมือง ผู้เสียภาษีจะอุดหนุนเงินภาษีได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และเมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีแล้วมีค่าภาษีที่ต้องชำระ ผู้เสียภาษีสามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระและสูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้ทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องแสดงเจตนาไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองหรือไม่อุดหนุน ต้องระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการอุดหนุน และต้องระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน
  2. สามารถแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีได้เพียงหนึ่งพรรคการเมือง และเมื่อได้แสดงเจตนาแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  3. หากระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุนเกินกว่าจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระหรือเกิน 500 บาท ให้ถือว่าประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี เพียงจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่กรณี
  4. หากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมือง หรือไม่ระบุจำนวนเงินภาษีที่ประสงค์จะอุดหนุน ให้ถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
  5. หากแสดงเจตนาเกินกว่าหนึ่ง พรรคการเมือง ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองใด
  6. เงินภาษีที่ได้แสดงเจตนาอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้
  7. กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้เสียภาษีและยื่นภาษีประจำปีร่วมกัน ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองได้ว่าต้องการอุดหนุนภาษีให้พรรคการเมืองใด
  8. การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองไม่ได้ทำให้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้คุณได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

รายชื่อพรรคการเมือง (พร้อมรหัสพรรค) สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษร

รายชื่อพรรคการเมือง จำนวน 84 พรรคการเมือง และรหัสพรรคการเมือง 3 หลัก โดย กรมสรรพากร สำหรับการอุดหนุนภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษรเพื่อความสะดวกในการค้นหา มีดังนี้

พรรคการเมือง รหัสพรรคการเมือง
(สำหรับกรอกเพื่ออุดหนุนภาษี)
พรรคกรีน 206
พรรคกล้า 222
พรรคก้าวไกล 164
พรรคก้าวใหม่ 220
พรรคคนงานไทย 215
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 118
พรรคคลองไทย 189
พรรคความหวังใหม่ 013
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 022
พรรคชาติไทยพัฒนา 055
พรรคชาติพัฒนา 045
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล 129
พรรคทางเลือกใหม่ 170
พรรคไทยชนะ 237
พรรคไทยธรรม 178
พรรคไทยภักดี 234
พรรคไทยรวมไทย 221
พรรคไทยรักกัน 233
พรรคไทยศรีวิไลย์ 180
พรรคไทยสร้างไทย 227
พรรคไทยสร้างสรรค์ 239
พรรคไทรักธรรม 144
พรรคแนวทางใหม่ 235
พรรคประชากรไทย 002
พรรคประชาชาติ 187
พรรคประชาไทย 205
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 109
พรรคประชาธิปัตย์ 001
พรรคประชาภิวัฒน์ 172
พรรคประชาสามัคคี 091
พรรคเป็นธรรม (เดิมชื่อพรรคกลาง) 203
พรรคแผ่นดินธรรม 188
พรรคพลเมืองไทย 173
พรรคพลังชล 112
พรรคพลังชาติไทย 186
พรรคพลังท้องถิ่นไท 124
พรรคพลังไทยรักชาติ 155
พรรคพลังธรรมใหม่ 175
พรรคพลังประชาธิปไตย 153
พรรคพลังประชารัฐ 192
พรรคพลังปวงชนไทย 184
พรรคพลังเพื่อไทย 204
พรรคพลังศรัทธา 201
พรรคพลังสยาม 232
พรรคพลังสหกรณ์ 122
พรรคพลังสังคม 198
พรรคพลังสังคมใหม่ 226
พรรคพัฒนาชาติเจริญ (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) 214
พรรคเพื่อคนไทย 183
พรรคเพื่อชาติ 149
พรรคเพื่อชาติไทย (เดิมช่ือพรรคพลังไทยรักไทย) 185
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ 157
พรรคเพื่อไทย 034
พรรคเพื่อไทยพัฒนา 213
พรรคเพื่อไทรวมพลัง 238
พรรคเพื่อประชาชน 231
พรรคเพื่อแผ่นดิน 041
พรรคเพื่อราษฎร (เดิมชื่อพรรคสุจริตชน) 200
พรรคเพื่ออนาคตไทย 217
พรรคภราดรภาพ 154
พรรคภาคีเครือข่ายไทย 211
พรรคภูมิใจไทย 063
พรรคมติประชา 171
พรรคมวลชนสยาม 230
พรรคมิติใหม่ 228
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 224
พรรครวมไทยสร้างชาติ 229
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ 223
พรรครวมพลังประชาชาติไทย 181
พรรครักษ์ธรรม 147
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 133
พรรคราชสีห์ไทยดี (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) 212
พรรคเศรษฐกิจไทย 218
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 193
พรรคสยามพัฒนา 182
พรรคสร้างชาติ 216
พรรคสร้างอนาคตไทย (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) 174
พรรคสหประชารัฐ 225
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 076
พรรคสามัญชน 209
พรรคเส้นทางใหม่ (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) 219
พรรคเสมอภาค 236
พรรคเสรีรวมไทย 145
พรรคอนาคตไทย 056

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)