ตรวจสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

ทั่วไป

21,660 VIEWS

ตรวจสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 ได้ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th และ https://job.ocsc.go.th และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯ ได้ ตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

30 สิงหาคม 65 – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ช่องทางตรวจสอบ รายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ต่อไปนี้

ช่องทางพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565

สํานักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th
 • แอปพลิเคชันบนมือถือ JOB OSCS (โหลดฟรี)
  • สำหรับผู้ใช้งาน Android โหลดแอป JOB OSCS บน Goole Play Store
  • สำหรับผู้ใช้งาน iOS โหลดแอป JOB OSCS บน Apple App Store

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 และได้ดําเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดควารู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 จํานวนทั้งสิ้น 3,082 ราย โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา และวันที่สอบ ดังรายละเอียด ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ควาสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า 

 1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดควารู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 
 2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้ 
 3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกําหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดควารู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสําเร็จการศึกษาตามระดับ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2655 
 4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th และ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
 5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนํา บัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ 
 6. สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่น สมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้ 
 7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศ สํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
 8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ 
  1. เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง 
  2. ผู้สอบผ่านไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565 
  3. ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบตามประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)