รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สอบ ก.พ. ประจำปี 2565

ทั่วไป

5,334 VIEWS

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการ สอบ ก.พ. ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th สามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านรายบุคคลได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วิธีดูผล สอบ ก.พ. ประจำปี 2565 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/examscore
 2. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน
 3. กรอกตัวเลขตามที่ปรากฏตามรูป
 4. กดปุ่ม “ค้นหา”

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565 (Paper & Pencil) ตามศูนย์สอบและระดับวุฒิการศึกษา

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

ศูนย์สอบ 02 นครปฐม

ศูนย์สอบ 03 ปทุมธานี

ศูนย์สอบ 04 พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์สอบ 05 ราชบุรี

ศูนย์สอบ 06 ชลบุรี

ศูนย์สอบ 07 เชียงใหม่

ศูนย์สอบ 08 ลำปาง

ศูนย์สอบ 09 พิษณุโลก

ศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

ศูนย์สอบ 11 อุบลราชธานี

ศูนย์สอบ 12 ขอนแก่น

ศูนย์สอบ 13 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สอบ 14 นครศรีธรรมราช

ศูนย์สอบ 15 สงขลา

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

ตามที่ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565 และได้ดําเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565 จํานวนทั้งสิ้น 4,744 ราย โดยเรียงลําดับ ตามเลขประจําตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียด ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า

 1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
 2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับ
  วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนําไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
 3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกําหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสําเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
 4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th และ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่
  27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนํา บัตรประจําตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ
 6. สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ให้ตาม ชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผล การสอบผ่านดังกล่าว เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้
 7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
  ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศ
  สํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
 8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
  (1) เลขประจําตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับเลขประจําตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  (2) ผู้สอบผ่านไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565
  (3) ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบตามประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566


ชุติมา หาญเผชิญ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)