สั่งทุกจังหวัด “ยกเลิก” เรียก สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

ทั่วไป

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุดไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัด สั่งยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชนอย่างเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน

12 ตุลาคม 2564 – กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ มท 0309.4/ว 25043 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้ง “ยกเลิก” การเรียก “สำเนาบัตรประชาชน” และ “สำเนาทะเบียนบ้าน” ลงนามโดย นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง

เปิดหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ มท 0309.4/ว 25043 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 แจ้ง “ยกเลิก” การเรียก สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน

ในหนังสือดังกล่าวมีข้อความว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศอย่างกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)