ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน กรมการปกครองประกาศมีผลทั่วประเทศ

ทั่วไป

3,883 VIEWS

ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศ “ยกเลิก” การเรียก “สำเนาบัตรประชาชน” และ “สำเนาทะเบียนบ้าน” แล้ว มีผลใช้บังคับทันที ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ ยังต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจอยู่

7 ธันวาคม 2564 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หลังจากที่ก่อนหน้านี้กรมการปกครองได้เคยสั่งให้ทุกจังหวัดยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้านแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการ ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับการติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง

หากมีประชาชนยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง จะไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอีกต่อไปแล้ว

2. หากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำสำเนาเอง

กรณีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวข้ึนเอง และห้ามคิดค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวจากประชาชน

3. กรณีมอบอำนาจยังต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจอยู่

กรณีประชาชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการติดต่อราชการแทนตน ผู้มอบอำนาจจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจนำมาติดต่อราชการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ประกอบกับ มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ น้ัน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำส่ัง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

ข้อ 2 กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวข้ึนเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

ข้อ3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจท่ีผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 64

ธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)