สมัครประกันสังคม ม.40 ไม่เสียสิทธิบัตรทอง บัตร 30 บาท

ทั่วไป

3,843 VIEWS

สำนักงานประกันสังคมยืนยัน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ สมัครประกันสังคม ม.40 ไม่เสียสิทธิบัตรทอง บัตร 30 บาท รวมถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ

22 กรกฎาคม 2565 – เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นว่าสมัครประกันสังคม มาตรา 40 แล้วจะเสียสิทธิ์ บัตรทอง บัตร 30 บาท หรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 แล้วเสียสิทธิ์ บัตรทอง บัตร 30 บาท ไหม?

สมัครประกันสังคม ม.40 ไม่เสียสิทธิบัตรทอง เพราะสมัครมาตรา 40 จะไม่กระทบกับสิทธิบัตรทอง (สปสช.) และสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ แถมยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ, บำเหน็จชราภาพ, เงินสงเคราะห์บุตร หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับจากประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย และสนใจประกันตนภาคสมัครใจ มีทางเลือกส่งเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทดแทนที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. ทางเลือกที่ 1 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 42 บาท (จากเดิม 70 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 2. ทางเลือกที่2 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 60 บาท (จากเดิม 100 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
 3. ทางเลือกที่ 3 เลือกรับประโยชน์ทดแทน 5 กรณี: อัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ 180 บาท (จากเดิม 300 บาท)
  • คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
  • คุ้มครองกรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
  • คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ

หมายเหตุ: ทางเลือกที่ 1 จะได้รับประโยชน์ทดแทนน้อยที่สุด ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 จะได้รับประโยชน์ทดแทนมากที่สุด

ช่องทาง สมัครประกันสังคม ม.40

สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทาง สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ดังต่อไปนี้

 1. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 2. ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 3. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 4. ห้างสรรพสินค้า Big C
 5. เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น
 • ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33
 • ไม่ได้เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม

 • www.sso.go.th
 • โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)