ฉลองคริสมาสต์ ก.คลังแถลงแนวทางภาษีที่ดินฯ สำหรับที่อยู่อาศัยแล้ว

ทั่วไป

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 กระทรวงการคลังแถลงข่าวกระทรวงการคลังฉบับที่ 161/2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

“นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมชี้แจงกรณีที่ประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ ห้องชุด บ้าน โรงเรือน อาคาร ตึก ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย

และเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นที่อยู่อาศัยกระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจง

แนวทางการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ดังนี้

1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง หรือให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัย หรือ ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย ให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย

2. ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้ เพื่อการอยู่อาศัยด้วย เช่น บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการตกแต่ง เป็นต้น

3. ไม่รวมโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วย การจัดสรรที่ดิน หรือ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญการชี้แจงกรณีน้ีอย่างเร่งด่วนเพื่อลด ความสับสนและลดข้อกังวลในหมู่ประชาชนจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีที่พักอาศัยของตนเอง หรือที่เช่าที่อยู่อาศัย รวมถึง เจ้าของทรัพย์สินที่ให้บุคคลอื่นเพื่อการอยู่อาศัย หรือ การให้บุคคลอื่นเช่าเพื่ออยู่อาศัยด้วย

นอกจากน้ี

การดำเนินการดังกล่าว จะช่วยลดภาระของประชาชนที่จะต้องไปติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและยังเป็นการลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่อปท. ที่ทำการสำรวจอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทยจะได้ดำ เนินการแจ้งให้อปท. ทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติต่อไป”

ข้อสังเกต 

แต่จากการแถลงข่าวนี้ เป็นเกณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัยจริงๆ เท่านั้น ส่วนธุรกิจโฮมสเตย์, โฮสเทล และ Airbnb ไม่ปรากฏอยู่ในการแถลงข่าว ธุรกิจดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายที่อยู่อาศัย แต่จัดเป็นการพาณิชยกรรมซึ่งเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าที่อยู่อาศัย 

ข้อมูลจาก 

www.mof.go.th

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)