พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านสภาฯ เห็นชอบ 270 เสียง

ทั่วไป

พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านสภาฯ แล้ว ได้คะแนนเสียงเห็นชอบ 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน

วัคซีนจอห์นสัน เตรียมเข้าไทย 25 ล้านโดส หลังนายกฯ ลงนามสั่งซื้อ

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 65 ผ่านวาระแรก 268 ต่อ 201 เสียง

จัดอันดับ งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวง

พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ผ่านสภาฯ เรียบร้อย โหวตเห็นชอบ 270 เสียง

วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงินกู้ 5 แสนล้านบาทซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมสภาฯ ได้อภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน และลงคะแนนเสียงแล้ว ได้รับคะแนนโหวตเห็นชอบ 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 469 คน ส่งผลให้ พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาทนี้ใช้บังคับใช้ตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน จัดสรร 3 กิจกรรม สู้โควิด-19

พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทนี้ กำหนดวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท เพื่อนำไปใช้สำหรับ 3 กิจกรรม ต่อไปนี้

  1. วงเงิน 30,000 ล้านบาท – ใช้สำหรับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ 
  2. วงเงิน 300,000 ล้านบาท – แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง 
  3. วงเงิน 170,000 ล้านบาท – แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงาน/โครงการ เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค

รวมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 5 แสนล้านบาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)