ครม.อนุมัติจ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ หมื่นคน เงินเดือน 18,000

ทั่วไป

2,552 VIEWS

ครม. เห็นชอบมาตรการจ้าง ‘พนักงานราชการเฉพาะกิจ’ เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 10,000 อัตรา เสริมเข้าหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการชั่วคราว ระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท เร่งดำเนินการจ้างให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เปิดเอกสารข้อเท็จจริง: สหรัฐฯ สนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เฟส 3 สำหรับผู้ไม่เคยรับสิทธิ์

วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา และได้มีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจวงเงิน 2,254.32 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านระบบพนักงานราชการ

รายละเอียดข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

  • จำนวนอัตรา – 10,000 อัตรา เฉพาะในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มเป้าหมาย – ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง – 28 ส่วนราชการ ได้แก่ หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน
  • ระยะเวลาการจ้างงาน – ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างหรือไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา
  • อัตราค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์ – 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน โดยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นเฉพาะในส่วนของสิทธิการลงเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเป็นนโยบายเร่งด่วน ต้องเสร็จภายใน ส.ค. 2564

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเรื่องการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีดำเนินการจ้างพนักงานราชการ และแผนการดำเนินงาน และคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายมให้ติดตามประเมินผลการดำเนินการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

เงินเดือน 18,000 บาท อยู่เกณฑ์ต้องยื่นภาษีแต่ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในกรณีที่รายได้ทางเดียวจากเงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือนในปีเดียวกัน จะมีเงินได้พึงประเมินตลอดทั้งปี 216,000 บาท ซึ่งถึงเกณฑ์ต้องยื่นภาษีเพราะมีเงินได้เกิน 120,000 บาท

แต่เมื่อนำเงินได้ 216,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในอัตราสูงสุด 100,000 บาท และ ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท จะเหลือเงินได้สุทธิ เพียง 56,000 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเนื่องจากเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)