ปรับอัตราประกันสังคม 2.5% ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

ทั่วไป

13,109 VIEWS

27 กันยายน 2564 – ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ปรับอัตราประกันสังคม ลดเงินสมทบให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เหลือ 2.5% ตั้งแต่ กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามที่ ครม. ได้พิจารณามีมติเห็นชอบก่อนหน้านี้

ครม. เห็นชอบ ปรับอัตราประกันสังคม ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% อีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – พ.ย. 2564

ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 ให้รายจ้าง-ลูกจ้าง ม.33 จากเดิม 5% ให้เหลือ 2.5% รวมถึงลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39 เป็นการชั่วคราวต่อเนื่องอีก 3 เดือน หลังจากที่คณะกรรมการประกันสังคมได้เสนอมาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ปรับลดเงินสมทบประกันสังคม ครั้งที่สามของปี 2564 จำเป็นเพราะโควิด-19

การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมครั้งนี้ จะกลายเป็นการลดครั้งที่สามของปี 2564 หลังจากที่เคยประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมมาก่อนนี้ 2 ครั้ง ได้แก่

ก่อนหน้านี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “การลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 เป็นไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945-1,575 บาทต่อคน และนายจ้างมีสภาพคล่องขึ้นเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้”

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564

ปี 2564 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2564 3% ฿450 3% ฿450
ก.พ. 2564 0.5% ฿75 3% ฿450
มี.ค. 2564 0.5% ฿75 3% ฿450
เม.ย. 2564 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2564 5% ฿750 5% ฿750
มิ.ย. 2564 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ก.ค. 2564 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ส.ค. 2564 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ก.ย. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ต.ค. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
พ.ย. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ธ.ค. 2564 5% ฿750 5% ฿750

หมายเหตุ: หากยังคงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2564 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2564 ได้สูงสุด 5,100 บาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)