ปปช. ชี้แจงเป็นหนังสือแล้ว ยืมนาฬิกาเพื่อนยังไงก็ไม่ผิด

ทั่วไป

1,637 VIEWS

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชี้แจงเป็นหนังสือตอบนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่ส่งถึง ปปช. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เกี่ยวกับปมนาฬิกาหรู ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดย ปปช. สรุปสาระสำคัญว่า รายการหนี้สินที่ต้องยื่น ปปช. หมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น การยืมนาฬิกาแม้จะเป็นหนี้สินแต่ก็ไม่ใช่หนี้สินที่เป็นเงินตราที่ต้องยื่น ปปช. ดังนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

เปิดหนังสือ ปปช. ย้ำชัด ยืมนาฬิกาเพื่อนยังไงก็ไม่ผิด เพราะไม่ใช่หนี้สินที่เป็นเงิน

ยืมนาฬิกาเพื่อน

โดยเนื้อความในหนังสือฉบับดังกล่าวของ ปปช. มีดังนี้

ที่ ปปช. 0015/0707

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา

เรียน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอให้พิจารณาชี้มูลความผิด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ฐานไม่แจ้งหนี้สินในมูลค่านาฬิกาหรูที่มาจากการยืม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว การยืมใช้ดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชี รายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืม ดังนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

รู้หรือไม่?

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทำหนังสือถึง ปปช. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 และได้รับคำตอบเป็นหนังสือจาก ปปช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รวมเวลา 1 ปี 4 เดือน 22 วัน (508 วัน)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)