ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง บำนาญ 2566

ทั่วไป

4,806 VIEWS

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ ประจำปี 2566 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ ผู้รับบำนาญ ทราบกำหนดว่าเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับในปี 2566 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับ “ส่วนราชการ” ประจำเดือน มกราคม 2566 – ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

เงินเดือนข้าราชการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

ค่าจ้างลูกจ้างประจำต้องเสียภาษีด้วย

ค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

เงินบำนาญรายเดือนของ ผู้รับบำนาญ ประจำปี 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

เงินบำนาญต้องเสียภาษีด้วย

เงินบำนาญรายเดือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)