ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง บำนาญ 2567

ทั่วไป

2,735 VIEWS

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ ประจำปี 2567 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ ผู้รับบำนาญ ทราบกำหนดว่าเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับในปี 2567 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567

กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับ “ส่วนราชการ” ประจำเดือน มกราคม 2567 – ธันวาคม 2567 โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบตามความสมัครใจของข้าราชการ ซึ่งมีกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2567

มกราคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

มีนาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

เมษายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

พฤษภาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

กรกฎาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

กันยายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

ตุลาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567

พฤศจิกายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ธันวาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567

มกราคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

หมายเหตุ: เดือนมกราคม 2567 ลูกจ้างประจำจะยังได้รับค่าจ้างเพียงรอบเดียว

กุมภาพันธ์ 2567

 • เงินเข้าบัญชี – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลูกจ้างประจำจะยังได้รับค่าจ้างเพียงรอบเดียว

มีนาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

เมษายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

พฤษภาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

กรกฎาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

กันยายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

ตุลาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567

พฤศจิกายน 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ธันวาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชีรอบ 1 – วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
 • เงินเข้าบัญชีรอบ 2 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567

ค่าจ้างลูกจ้างประจำต้องเสียภาษีด้วย

ค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

เงินบำนาญรายเดือนของ ผู้รับบำนาญ ประจำปี 2567

มกราคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มีนาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

เมษายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

พฤษภาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

มิถุนายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

กรกฎาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

กันยายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567

ตุลาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567

พฤศจิกายน 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ธันวาคม 2567

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567

เงินบำนาญต้องเสียภาษีด้วย

เงินบำนาญรายเดือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)