ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้าง บำนาญ 2565

ทั่วไป

97,894 VIEWS

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ ประจำปี 2565 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ ผู้รับบำนาญ ทราบกำหนดว่าเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับในปี 2565 โอนเข้าบัญชีวันไหน

ปฏิทินการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565

กรมบัญชีกลางได้เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับ “ส่วนราชการ” ประจำเดือน มกราคม 2565 – ธันวาคม 2565 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินเข้าบัญชี ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการ ประจำปี 2565

มกราคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

เมษายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

เงินเดือนข้าราชการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565

มกราคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

เมษายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

ค่าจ้างลูกจ้างประจำต้องเสียภาษีด้วย

ค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

เงินบำนาญรายเดือนของ ผู้รับบำนาญ ประจำปี 2565

มกราคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

มีนาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

เมษายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

หมายเหตุ: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันครบกำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2565 ผ่านระบบออนไลน์วันสุดท้าย

พฤษภาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ตุลาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ธันวาคม 2565

 • เงินเข้าบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

เงินบำนาญต้องเสียภาษีด้วย

เงินบำนาญรายเดือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)