บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง

ทั่วไป

1,305 VIEWS

บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรบ้าง กำหนดการ ปฏิทินจ่ายเงินสงเคราะห์ วงเงินขึ้นรถเมล์ คืนค่าไฟฟ้า และอื่นๆ

กำหนดการจ่ายเงิน บัตรคนจนเดือนกรกฎาคม 2565

กรมบัญชีกลางมีกำหนดการและรายละเอียดการโอนเงิน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้

1 กรกฎาคม 2565

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)
  • บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

15 กรกฎาคม 2565

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน – กันยายน 2565

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

18 กรกฎาคม 2565

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า – ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา – ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สิทธินี้จะจ่ายให้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

22 กรกฎาคม 2565

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สิทธินี้จะจ่ายให้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ถือบัตรฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมบัญชีกลาง Call Center โทร. 02-270-6400

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)