นายกฯ ประกาศ แก้ปัญหาทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ ไทยอันดับ 104 ของโลก

ทั่วไป

นายกรัฐมนตรีประกาศชัด แก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ประเทศไทยถูกจัดอันดับปัญหาการทุจริตอยู่อันดับ 104 จาก 180 ประเทศทั่วโลก พร้อมเชิญชวนประชาชนโหลดแอป ITAS เพื่อประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนมีงบอะไรให้ผู้ใหญ่ทุจริตได้บ้าง

ปปช. ชี้แจงเป็นหนังสือแล้ว ยืมนาฬิกาเพื่อนยังไงก็ไม่ผิด

กองทัพบกพบทุจริตเบี้ยเลี้ยง แต่ไม่พบการข่มขู่หมู่อาร์ม เตรียมเอาผิดวินัยร้ายแรง

วันนี้ (16 พ.ค. 2564) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัยให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยกระดับการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไทยเป็น วาระแห่งชาติ 

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการพัฒนาประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ทั้งในแง่การรับรู้ของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างจริงจัง

แก้ปัญหาทุจริต ไทยอยู่อันดับ 104 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้สำรวจสถานการณ์การทุจริตของทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแล้วพบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับปัญหาการทุจริตผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี 2020 (Corruption Perception Index หรือ ค่า CPI) อยู่ในอันดับที่ 104 จากประเทศที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก

รัฐบาลยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อสร้างความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสร้างความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตอย่างสิ้นเชิง

เชิญชวนโหลดแอป ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ แก้ปัญหาทุจริต

พร้อมกันนี้ รัฐบาลได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเว็บไซต์ itas.nacc.go.th และแอปพลิเคชั่น ITAS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และองค์กรอิสระ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส และจะประกาศผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้ต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)