ธานี อ่อนละเอียด เป็นใคร? เปิด ประวัติ สว. ธานี อ่อนละเอียด

ทั่วไป

3,320 VIEWS

ธานี อ่อนละเอียด เป็นใคร? เปิด ประวัติ สว. ธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับคัดเลือกโดย คสช. เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย โดยดำรงตำแหน่ง สว. ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2557 ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และได้ดำรงตำแหน่ง สว. อีกครั้งให้เป็น 1 ใน 250 สว. โดยการคัดเลือกของ คสช. ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

นายธานี อ่อนละเอียด

วัน เดือน ปีเกิด

 • 25 ธันวาคม 2496

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร จาก เนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 จาก สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • สมาชิกวุฒิสภา แต่งตั้งโดย คสช.

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น สว.

 • สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่น /ทนายความ พ.ศ. 2554 – 2557

ประสบการณ์

 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม (กกต. จังหวัด) พ.ศ. 2550 – 2554
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2557
 • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2555
 • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2557
 • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2555 – 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. ) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)