สมัคร “ทหารออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th ถึง 29 ม.ค. 66

ทั่วไป

79,695 VIEWS

กองทัพบกเปิดรับสมัคร “ทหารออนไลน์” รองรับ 3 หน่วยราชการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 29 มกราคม 2566

30 สิงหาคม 2565 – พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18 – 20 ปี และ 22 – 29 ปี เข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์หรือ “ทหารออนไลน์” ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับ

เปิดรับสมัคร ทหารออนไลน์ ปี 2566 ทั้ง 3 ส่วนราชการ

สำหรับปี 2566 กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ ไปใน 3 ส่วนราชการ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้น ได้แก่

 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพอากาศ และ
 • กองทัพบก 

ในส่วนของกองทัพบก ในปีนี้ยังคงเดินหน้า “ทหารออนไลน์” โดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน 28,642 นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง 5 เดือน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 โดยเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร ทหารออนไลน์ ปี 2566

 1. ชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2646-2548) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
 2. ชายไทยอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2537-2544) ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ (ใบดำ)

นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีแผนจะขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ภาคการเกษตร ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ตั้งใจอยากเป็นทหาร สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษ  เพื่อเข้าประจำการในผลัดที่ 1/66 (1 พฤษภาคม 2566) ก่อนดำเนินการการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วงเมษายน 2566

โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 146 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่ 159 เซนติเมตร และเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้ 510 หน่วยทั่วประเทศ และยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 2 หน่วย และกองทัพอากาศอีก 1 หน่วย 

ช่องทางการสมัคร “ทหารออนไลน์” ประจำปี 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ตามช่องทางดังนี้

 1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง หรือ
 2. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน 

เมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน 2 ขั้นตอนคือ

 1. การตรวจหลักฐาน วัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ได้ตลอดห้วงการรับสมัคร และ
 2. การตรวจโรคทางการแพทย์ ณ 35 มณฑลทหารบก 

คำแนะนำในการรับสมัคร ทหารออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการตรวจสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
 5. อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2546 – 2548)
 6. อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2537 – 2544) ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
 7. ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ : ผู้ที่จบ รด.ปี 3 หรืออยู่ในระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ หรือผู้ที่ปลดออกจากกองประจำการ

ขั้นตอนการสมัครทหารออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์

 1. ไปที่เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th
 2. กดปุ่มสีเหลืองเพื่อเริ่มกรอกแบบฟอร์ม สมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
 3. กดเลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศรับสมัครและระเบียบการคัดเลือกฯ เข้าใจแล้ว จึงได้เริ่มกรอกรายละเอียดในระบบรับสมัคร” แล้วกด “ดำเนินการต่อ”
 4. เลือกหน่วยงานของกองทัพไทย ได้แก่
  • กองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะผู้มีอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์)
  • กองทัพบก
  • กองทัพอากาศ (เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-30 พ.ย. 65)
 5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “ส่งข้อมูล”

หมายเหตุ: การสมัครฯ ครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพเรียกรับเงิน อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด

สิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา

สำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้ สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนา

หากประจำการครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควตาของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ถึง 80% ของยอดรับแต่ละปี หรือประมาณ 2,000 นายต่อปี และคะแนนเพิ่มพิเศษ 15% ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ อาทิ

 • ค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน
 • รักษาพยาบาลฟรี
 • ส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับ
 • ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจ
 • ได้ลาพักเสาร์-อาทิตย์
 • ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
 • ตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกาย อุดมการณ์ และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพ 

กองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้ที่มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยปัจจุบันหน่วยทหาร หน่วยงานสัสดี กองกำลังป้องกันชายแดน รวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัคร โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน  ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการี กองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)