ด่วน! กทม. ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินไปถึงตุลา!

ข่าวภาษี

3,703 VIEWS

วันนี้ (28 ต.ค. 2563) กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึงเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี 3 งวด ไปถึงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึง ต.ค. 2563

จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีออกไปอีก 2 เดือน ทำให้กำหนดการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวันสุดท้าย คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษีด้วย

จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ผ่อนชำระภาษี 3 งวด ภายในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมนั้น กรุงเทพมหานครได้ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี 3 งวด ออกไปอีก 2 เดือน ดังนั้น การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 งวดจึงมีกำหนดการใหม่ดังนี้

  1. ผ่อนงวดที่ 1 ชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
  2. ผ่อนงวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ
  3. ผ่อนงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินออกไปอีก 2 เดือนด้วย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังขยายกำหนดเวลาส่งหนังสือแจ้งเตือนประชาชนที่มีค่าภาษีค้างชำระออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาออกไปอีก 2 เดือน จากภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)