ซื้อหน้ากากอนามัยใช้ลดหย่อนภาษี ‘ช้อปดีมีคืน’ ได้ไหม?

ลดหย่อนภาษี

1,053 VIEWS

ซื้อหน้ากากสำหรับใส่ป้องกัน COVID-19 สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบคือ มีทั้ง “ได้” และ “ไม่ได้”

ทำความเข้าใจเกณฑ์การลดหย่อนช้อปดีมีคืน

โดยทั่วไป สินค้าที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้ต้องเข้าองค์ประกอบ 4 ข้อต่อไปนี้

  1. ซื้อตั้งแต่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
  2. ซื้อจากผู้ประกอบการภายในประเทศ
  3. เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเว้นหนังสือ e-book และสินค้า OTOP)
  4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม (เช่น สุรา ยาสูบ น้ำมัน รถยนต์ โรงแรม ทองคำ ศัลยกรรม ฯลฯ) ดูรายการเพิ่มได้ที่ iTAX shop

ดังนั้น หากหน้ากากสำหรับใส่ป้องกัน COVID-19 ที่ซื้อมาเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะเป็นสินค้าเวชภัณฑ์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จึงทำให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะนำค่าซื้อไปใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้

ถ้าเป็นหน้ากากผ้าและหน้ากากของเล่น จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ จึงเป็นสินค้าที่ต้องเสีย VAT เหมือนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ค่าซื้อหน้ากากผ้าและหน้ากากของเล่นจึงสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนช้อปดีมีคืนได้

สรุป

  1. ซื้อหน้ากากอนามัย – ลดหย่อนภาษีไม่ได้ (ลดความเสี่ยง COVID-19 ได้ )
  2. ซื้อหน้ากากผ้า – ลดหย่อนภาษีได้ (ลดความเสี่ยง COVID-19 ได้ )
  3. ซื้อหน้ากากของเล่น – ลดหย่อนภาษีได้ (ป้องกัน COVID-19 ไม่ได้เลย )
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)